CE-markering

Vanaf 1 januari 2012 is de CE-markering van structuurhout verplicht. Inderdaad, de Europese Bouwproductenrichtlijn (BPR), die in 1988 gepubliceerd werd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie onder referentie 89/106/CEE (link naar de officiële tekst van de BPR) en vervolgens, vanaf 1 juli 2013, de Verordening Bouwproducten (VBP) (link naar de officiële tekst van de VBP – 305/2011) leggen de CE-markering op. Doel van de VBP is om de beperkingen voor het vrije verkeer van de bouwproducten binnen de Europese Unie weg te werken door de nationale reglementeringen te harmoniseren.

Het is ook de bedoeling om te verzekeren dat de bouwproducten geschikt zijn voor de functie die ze moeten vervullen opdat het bouwwerk zou kunnen beantwoorden aan een aantal fundamentele eisen, waarvan de belangrijkste zijn :

  1. mechanische sterkte en stabiliteit;
  2. brandveiligheid;
  3. hygiëne, gezondheid en milieu;
  4. gebruiksveiligheid;
  5. bescherming tegen geluidshinder;
  6. energiebesparing en thermische isolatie;
  7. duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De fundamentele voorschriften van de VBP worden vertaald in de vorm van essentiële productkenmerken en controlemethodes in specificaties genaamd « geharmoniseerde Europese normen » of « Europese technische goedkeuringen » (ETA) die de Lidstaten in staat stellen om eenzelfde terminologie te hanteren.

Volgens de VBP moeten alle bouwproducten voorzien zijn van de CE-markering vooraleer ze in de handel worden gebracht. Met de CE-markering verklaart de fabrikant dat het product beantwoordt aan de bepalingen van de referentiedocumenten (conformiteit) en dat het dus overal in de Europese economische ruimte mag worden verhandeld.

De markering van hout met rechthoekige doorsnede bestemd voor structurele toepassingen wordt bepaald door de norm EN 14081 en door NBN 16 520:2009 « Visuele sortering van structuurhout met rechthoekige doorsnede ». Meer over de CE-markering van structuurhout.

De CE-markering onderscheidt verschillende sterkteklassen :

  • C16 komt overeen met de laagste kwaliteit en wordt zeer veel gebruikt voor niet zichtbare structuren ;
  • C18 en C24 voor zichtbare structuren;
  • C30 in uitzonderlijke gevallen waar esthetische eisen belangrijk zijn.

Welke sterkteklasse voor welke houtsoort ?
Hieronder enkele courante sorteringsnormen :

sorteringsnorm houtsoort sterkteklasse 
BS 4978
(2007)
vuren, grenen  C16  C24
NF B 52-001
(2007)
vuren, grenen, douglas  C18  C24 C30
DIN 4074
(2008)
vuren, grenen, lorken C16  C24 C30
INSTA 142
NEN 5499
(2007)
vuren, grenen, lorken, dennen  C14  C18  C24 C30
STS 04.1
(2008)
vuren, grenen, lorken, douglas C16  C18  C24 C30

Namenlijst timmerhout
De norm STS 04 Hout geeft ook een namenlijst van Europese en niet-Europese naaldhoutsoorten. Ze kent aan de houtsoorten een vierlettercode toe volgens de norm EN 13556 (2003).

Handelsnaam Wetenschappelijke naam Code
Douglas Pseudotsuga menziesii PSMN
Vuren Picea abies PCAB
Larix spp. LADC
Grenen Pinus sylvestris PNSY
Eiken, Europees Quercus spp. QCXE
Beuken Fagus sylvatica FASY
Tamme kastanje Castanea sativa CTST
Populieren Populus spp. POXE

De CE-markering is ook van toepassing voor andere producten. Dit geldt bijvoorbeeld voor gevel- en wandbekledingen, op basis van de norm NBN EN 14 915 « Wand- en gevelbekleding van massief hout – eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en markering ».  Meer over de CE-markering van wand- en gevelbekledingen