Downloads : Bosbeheer

Populier in omgeving en klimaat – Een onvervangbare soort (2020)

De populier, een typische soort in ons landschap, wordt soms stiefmoederlijk behandeld. In deze brochure gingen we terug naar de oorsprong van populieren in onze omgeving en kijken we naar het belang van de soort voor de economie, ecologie, maatschappij, landschap en klimaat.

“Mijn bos, wat komt er bij kijken?” Vademecum voor de nieuwe boseigenaar (2019)

Deze brochure zal u wegwijs maken bij uw eerste stappen als nieuw boseigenaar. Zij zal de potentiële mogelijkheden van uw perceel in het licht stellen, u vertrouwd maken met het bosbeheer en u de tools aanreiken om u aan te zetten dit boserfgoed onder handen te nemen of over te dragen.

Populier & populicultuur. Voor een duurzame en verantwoorde populierenaanplanting Populier en populierenteelt. 2.0 (2019)

Heruitgave en update van de brochure “Populier in omgeving”, uitgegeven in 2014. Deze geüpdatete versie streeft ernaar de populiersector te ondersteunen door de eigenaars te informeren over de kenmerken van deze houtsoort en het belang om zijn kennis op het gebied van bosbouw te ontwikkelen om een populatie duurzaam te beheren.

Welke partners voor uw (her)bebossingsproject (2017)

Deze brochure geeft de verschillende actoren van de (her)bebossing in Wallonië weer. De begeleidende structuren die de eigenaar kunnen helpen bij de opbouw van zijn (her)bebossingsproject en de professional van de houtkolom bij de uitvoering en de financieringsmogelijkheden, worden er voorgesteld.